Գլխավոր էջ
ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ2014թ.

հունվար- հունիս

2014թ. հունվար- հունիսը

տոկոսներով

2013թ.հունվար- հունիսի նկատմամբ
Համախառն ներքին արդյունք, մլն դրամ


շուկայական գներով

74854.5 107.4

հիմնական գներով

70027.1 x
ՀՆԱ-ի ինդեքս-դեֆլյատորը (ընթացիկ գներով հաշվարկված ՀՆԱ-ի
հարաբերությունը նախորդ տարվա համադրելի գներով), %
x 104.7
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը, մլն  դրամ
25049.2 129.8
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը, մլն  դրամ
16610.1 101.5
Շինարարության ծավալը, մլն դրամ
20615.2 109.5
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը  հազ. ԱՄՆ դոլար
157281.5 109.6

արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

29489.4 132.5

ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

127792.1 105.4
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ
129707 115.3
Մանրածախ ապրանքաշրջանառության ծավալը, մլն դրամ
48375.7 109.0
Բնակչությանը մատուցված վճարովի ծառայությունների
ծավալը, մլն դրամ
8687.4 103.5
Բնակչության դրամական եկամուտները, մլն դրամ
67531.4 115.6
Բնակչության իրական տնօրինած դրամական
 եկամուտները, մլն  դրամ
59963.8 109.4
Բնակչության դրամական ծախսերը, մլն դրամ
64906.4 114.2
Սպառողական գների ինդեքսը
101.1 105.6


 
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՑԱՆԿ, 2013

obl_catalog_2013.jpg