ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ


 


2016թ.

հունվար- մարտին

2016թ. հունվար-մարտը նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը x 105.6
Համախառն ներքին արդյունք, մլն դրամ


շուկայական գներով

38243.7 104.4

հիմնական գներով

36775.3 x
ՀՆԱ-ի ինդեքս-դեֆլյատորը (ընթացիկ գներով հաշվարկված ՀՆԱ-ի
հարաբերությունը նախորդ տարվա համադրելի գներով), %
x 102.5
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը, մլն  դրամ
11530.0 94.3
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը, մլն  դրամ

6053.8

102.6
Շինարարության ծավալը, մլն դրամ
5552.9 82.7
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը  հազ. ԱՄՆ դոլար
50449.0 79.3

արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

10346.2 101.5

ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

40102.9 75.1
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ
150328 101.0
Առևտրի շրջանառության ծավալը, մլն դրամ
20939.2 92.1
Ծառայությունների ծավալը, մլն դրամ
12108.1 106.3
Բնակչության դրամական եկամուտները, մլն դրամ
37983.6 109.2
Բնակչության իրական տնօրինած դրամական
 եկամուտները, մլն  դրամ
36314.1 108.8
Բնակչության դրամական ծախսերը, մլն դրամ
33107.4 94.0
Սպառողական գների ինդեքսը
100.7 99.0


 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ 2008-2014թ.

taregirk_2015.jpg