ՀայերենРусскийEnglish


2015

Երկուշաբթի 15 Հունիս 2015

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՂՀ-ՈՒՄ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսությունը 2014թ." վիճակագրական ժողովածուն, որտեղ ներկայացված տեղեկությունները արտացոլում են հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտում առկա իրավիճակը և զարգացման միտումները վերջին երկու տարիներին:
Ժողովածուն ներկայացնում է վիճակագրական տեղեկատվություն հանրապետության բոլոր      տնտեսությունների գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունների, դրանց համախառն բերքի և միջին բերքատվության, անասունների գլխաքանակի, անասնապահական մթերքների  արտադրության, գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության, դրանց սարքինության մակարդակի վերաբերյալ:
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը 2014թ. փաստացի գներով կազմել է 57.3 մլրդ դրամ` 2013թ. 55.2 մլրդ դրամի փոխարեն:
2014թ. գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի կառուցվածքում մեծ է մսի (28.4 տոկոս), հացահատիկի և հատիկաընդեղենի (17.6 տոկոս) և կաթի (16.9 տոկոս) տեսակարար կշիռները:
2014թ. գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքահավաքը  կատարվել է 67666.1 հեկտարից, այդ թվում` հացահատիկային և հատիկաընդեղենային (ներառյալ եգիպտացորեն)՝ 61285.1 հա, կարտոֆիլ՝ 789.6 հա, բանջարանոցային մշակաբույսեր՝ 1049.6 հա, բոստանյին մշակաբույսեր՝ 289.9 հա, տեխնիկական՝ 1081.1 հա:
2014թ. հանրապետությունում արտադրվել է 67.9 հազ. տոննա հացահատիկային և հատիկաընդեղենային (ներառյալ եգիպտացորեն), 2 հազ. տոննա տեխնիկական,  6.6 հազ. տոննա կարտոֆիլ, 7.8 հազ. տոննա  բանջարանոցային, 8.3 հազ. տոննա բոստանային, 14.9 հազ. տոննա պտուղ և հատապտուղ, 5.6 հազ. տոննա խաղող, 1.9 հազ տոննա թութ:
2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ հանրապետությունում խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը 2013թ. հունվարի 1-ի համեմատ կազմել է 100.7 տոկոս, այդ թվում կովերինը` 98.1 տոկոս, խոզերինը` 77.0 տոկոս, ոչխարներ և այծեր` 105.4 տոկոս, թռչուններինը` 98.5 տոկոս, ձիեր`103.6 տոկոս, ավանակներ`86.9 տոկոս: Նախորդ տարվա համեմատությամբ բրդի արտադրությունը աճել      է 52.5 տոկոսով, մսի, կաթի և ձվի արտադրությունը աճել է, համապատասխանաբար 69.2 տոկոսով, 13.2 տոկոսով և 36.7 տոկոսով:
2014թ. մեկ կովի միջին տարեկան կաթնատվությունը կազմել է 1940 կգ, մեկ ածան հավի միջին տարեկան ձվատվությունը 193 հատ: 
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2014 Թ.

<<Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության  արդյունաբերությունը>>  վիճակագրական  ժողովածուն  կազմվել է  հավաքագրված  վիճակագրական  հաշվետվությունների  և  իրականացված  դիտարկումների  տվյալների  հիման  վրա:  Այն  բովանդակում  է  տեղեկություններ 2014թ, ԼՂՀ արդյունաբերության մասին, ցուցանիշների դինամիկան դիտարկելու նպատակով տվյալները ներկայացված են վերջին հինգ տարվա կտրվածքով:
2014թ, հանրապետությունում, փաստացի գներով, թողարկվել է 52.1մլրդ դրամի արդյունաբերական արտադրանք: 2013թ, նկատմամբ արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը կազմել է 117.2 տոկոս: Արդյունաբերական արտադրանքի արտադրության ծավալի վրա մեծ ազդեցություն է ունեցել հանքագործական արդյունաբերությունը, որի ծավալի աճման պատճառով(34.8 տոկոսով)  ամբողջ արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը աճել է 8.5 տոկոսային կետով; 2014թ,նախորդ տարվա համեմատ արտադրության ծավալների աճ է նկատվել նաև  էլեկտրաէներգիայի,գազի,ջրի արտադրության և բաշխման ոլորտում`19.4 տոկոսով և մշակող արտադրությունում` 5.7 տոկոսով:
Տարածքային  կտրվածքով նախորդ տարվա  նկատմամբ  արդյունաբերական  արտադրանքի արտադրության ծավալն ավելացել է Ստեփանակերտ քաղաքում և բոլոր շրջաններում, բացի Ասկերանի, Հադրութի  շրջաններից, որտեղ գրանցվել է արդյունաբերական արտադրանքի  արտադրության  ծավալների նվազում համապատասխանաբար 0,2 և 10,7 տոկոսով:
2014թ,արդյունաբերական  արտադրանքի արտադրության ծավալի 22.6 տոկոսը կազմել է սննդամթերքի, ներառյալ խմիչքների, արտադրությունը, որի  ծավալը նախորդ տարվա համեմատ նվազել  է 4.6 տոկոսով`կազմելով 11782.1 մլն դրամ:
2014թ, օգտագործված էլեկտրաէներգիայի  77.9 տոկոսը արտադրվել է հանրապետությունում, 22.1 տոկոսը ներմուծվել է ՀՀ-ից:Օգտագործված էլեկտրաէներգիայից 100.1 մլն կՎտ/ժ կամ 34.7 տոկոսը սպառվել է բնակչության կողմից:       
2014թ,արդյունաբերության ճյուղում մեկ աշխատողի կողմից արտադրված արտադրանքի ծավալը (համադրելի գներով) կազմել է 8168.0 հազ,դրամ`նախորդ տարվա համեմատ աճելով 1045.6 հազ,դրամով կամ 14.7 տոկոսով:
2014թ,արդյունաբերությունում զբաղվածների միջին տարեկան ցուցակային թվաքանակը 6372 մարդ, նախորդ տարվա  համեմատ կազմել է 102.2 տոկոս, ընդ որում` հանքագործական արդյունաբերությունում գրանցվել է աճ`2.3 տոկոս, էլեկտրաէներգիայի,գազի,ջրի արտադրության և բաշխման ոլորտում`0.1 տոկոս,  մշակող արդյունաբերությունում` 3.6 տոկոս:

 

Հիգշաբթի 11 Հունիս 2015

ԼՂՀ հացահատիկային մշակաբույսերի (ներառյալ եգիպտացորենի) բերքահավաքի ընթացքը 2015թ.

Հանրապետությունում 2015թ. հունիսի 8-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հնձվել է 1118,5 հա ցանքատարածություն, փաստացի հավաքված բերքը կազմել է 32014,0, միջին բերքատվությունը` 28,6 ց: Ըստ շրջանների կատարված բերքահավաքը հետևյալն է`  Ասկերանի շրջանում  հնձվել է  174,0, կալսվել` 4870,0, մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 28,0 ց, Հադրութի շրջանում հնձվել է 420,0, կալսվել` 12600,0, մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը` 30,0 ց, Մարտակերտի շրջանում հնձվել է 61,0, կալսվել` 1220,0, մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 20,0 ց, Մարտունու շրջանում  հնձվել է 315,5, կալսվել` 8124,0, մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 25,7 ց, Քաշաթաղի շրջանում  հնձվել է  148,0, կալսվել` 5200,0,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 35,1ց. Շուշիի և Շահումյանի շրջաններում բերքահավաքի աշխատանքները դեռ չեն սկսվել:

 
Գարնանացանի ընթացքը հանրապետությունում

Հանրապետությունում 2015 թվականի հունիսի 8-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, կատարվել է 11272,2հա գարնանացան` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 11997,3հա-ի փոխարեն:
Ըստ շրջանների գարնանացանը կատարվել է. Ասկերանի շրջանում` 3111,5 հա, Հադրութի շրջանում` 904,0 հա, Մարտակերտի շրջանում` 1668,9հա, Մարտունու շրջանում` 1375,2հա,  Շահումյանի շրջանում` 51,6 հա, Շուշիի շրջանում` 109,9հա, Քաշաթաղի շրջանում` 4051,1հա:
Կատարված  գարնանացանի 4430,7հա-ը կազմել են հացահատիկային մշակաբույսերի, 3102,5հա-ը եգիպտացորենի, 316,7հա-ը` հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի, 643,3հա-ը` կարտոֆիլի, 676,2հա-ը` բանջարեղենի, 279,6հա բոստան-պարենայինի, 634,1հա-ը ` տեխնիկական, 1189,1հա-ը կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները:

 

Չորեքշաբթի 10 Հունիս 2015

ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2015Թ. ՄԱՅԻՍԻՆ

(%)

 
 
 
2015թ.
նախորդ ամսվա նկատմամբ մայիսը

հունվար-

մայիսը 2014թ.

հունվար-

մայիսի նկատմամբ

հուն-

վարը

փետր-

վարը

մարտը ապրիլը մայիսը 2014թ. դեկտեմբերի նկատմամբ 2014թ. մայիսի նկատմամբ
Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը 102.0 100.3 100.0 99.6 99.6 101.6 104.4 104.6
այդ թվում՝                 
Սպառման ապրանքներ 102.8 100.3 100.1 99.4 99.4 102.1 105.4 105.8
Պարենային ապրանքներ 103.5 100.2 99.7 99.0 99.1 101.4 105.4 106.2
Ոգելից խմիչք, ծխախոտ 100.5 100.1 100.4 100.0 100.0 101.1 101.1 101.6
Ոչ պարենային ապրանքներ 102.0 100.6 100.8 100.1 100.1 103.7 105.9 105.7
Ծառայություններ 100.2 100.2 99.9 100.2 100.1 100.5 102.1 102.0

Սպառողական գներ:  2015թ. մայիսին 2014թ. ապրիլի համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.4 տոկոս գնանկում: Նշված ժամանակահատվածում պարենային (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) ապրանքների գները նվազել են 0.8 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների գները  և ծառայությունների սակագները աճել են 0.1 տոկոսով:

Սպառողական գների հավելաճը 2005-2015թթ. մայիսին
(նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

gner_4_2015.jpg

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2015թ. մայիսին 2014թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում՝ 102.0 տոկոս, Ասկերանում՝ 101.2 տոկոս,  Հադրութում՝ 100.4 տոկոս, Մարտակերտում՝ 100.7 տոկոս,  Մարտունիում՝ 101.6 տոկոս, Շուշիում՝ 102.1 տոկոս, իսկ  Բերձորում՝ 100.9 տոկոս:
2015թ. մայիսին 2014թ. մայիսի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 104.4 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 105.0 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 105.9 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը 102.1 տոկոս:


 

 

Ուրբաթ 05 Հունիս 2015

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ (ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ) ՎԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2015թ. հունիսի 1-ի  դրությամբ տրամադրված վարկերը կազմել են 87973.0 մլն դրամ, որոնք 2014թ. հունիսի 1-ի համեմատ աճել են 17.7 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ աճել են 1.5 տոկոսով: Վարկերի 1.3 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը, որոնք 2014թ. հունիսի 1-ի համեմատ աճել են 87.0 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ՝ 6.6 տոկոսով: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 67.7 տոկոսը, որոնք 2014թ. հունիսի 1-ի համեմատ աճել են 48.2 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ՝  6.0 տոկոսով:
2015թ. հունիսի 1-ի դրությամբ բանկերում կազմակերպություններից և ֆիզիկական անձանցից ներգրավված ավանդները կազմել են 56469.5 մլն դրամ, 2014թ. հունիսի 1-ի համեմատ աճելով 2.0 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ՝ 0.1 տոկոսով:
Ավանդների ընդհանուր ծավալում 73.5 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 17.5 տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 9.0 տոկոսը` նպատակային ավանդները:

 

Հիգշաբթի 04 Հունիս 2015

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ, ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ԼՂՀ-ՈՒՄ` 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԱՊՐԻԼԻՆ

Արդյունաբերություն:  2015թ. հունվար-ապրիլ  հանրապետությունում, փաստացի գներով, թողարկվել է 16903,0 մլն դրամի արդյունաբերական արտադրանք: 2014թ. հունվար-ապրիլի նկատմամբ արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը, համադրելի գներով, կազմել է 104,5 տոկոս:
Արտադրված արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքը ըստ արդյունաբերության բաժինների հետևյալն է. հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում` 25,7 տոկոս, մշակող արդյունաբերություն` 32,8 տոկոս,  էլեկտրաէներգիայի, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում` 40,4 տոկոս, ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոններ կառավարում և վերամշակում` 1,1 տոկոս:
Հաշվետու ժամանակահատվածում սպառողական ապրանքների արտադրության ծավալը կազմել է 3672,8 մլն դրամ,որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 7,7 տոկոսով:
 2015թ. հունվար-ապրիլին փաստացի գործող գներով, պատրաստի արտադրանքի իրացումը կազմել է 16835,3  մլն դրամ, իրացվելիության մակարդակը` 99,6 տոկոս:
Արդյունաբերա-արտադրական անձնակազմի միջին ցուցակային թվաքանակը կազմել է  6646 մարդ, իսկ աշխատանքի արտադրողականությունը` 2543,2 հազ. դրամ:
Գյուղատնտեսություն: 2015թ. հունվար-ապրիլին հանրապետությունում իրացվել է 2679,3 տոննա (կենդանի քաշով) անասուն և թռչուն, արտադրվել է` 18470,7 տոննա կաթ, 13087,1 հազ. հատ  ձու, 2014թ հունվար-ապրիլի նկատմամբ աճելով համապատասխանաբար` 5,4  ,  7,7  և 4,0 տոկոսով:
Շինարարություն: 2015թ. հունվար-ապրիլին հանրապետությունում իրականացվել է 8349,6 մլն դրամի շինարարություն,որը   2014թ. հունվար-ապրիլի նկատմամբ նվազել է 27,2 տոկոսային կետով:

Չորեքշաբթի 03 Հունիս 2015

Գարնանացանի ընթացքը հանրապետությունում

Հանրապետությունում 2015 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, կատարվել է 10802,8 հա գարնանացան` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 13693,3 հա-ի փոխարեն:
Ըստ շրջանների գարնանացանը կատարվել է. Ասկերանի շրջանում` 2955,2 հա, Հադրութի շրջանում` 904,0 հա, Մարտակերտի շրջանում` 1614,8 հա, Մարտունու շրջանում` 1375,2 հա,  Շահումյանի շրջանում` 44,9  հա, Շուշիի շրջանում` 103,5 հա, Քաշաթաղի շրջանում` 3805,2  հա:
Կատարված  գարնանացանի 4297,7 հա-ը կազմել են հացահատիկային մշակաբույսերի, 2987,0 հա-ը եգիպտացորենի, 309,5 հա-ը` հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի, 639,5 հա-ը` կարտոֆիլի, 631,1 հա-ը` բանջարեղենի, 251,6 հա բոստան-պարենայինի, 618,8 հա-ը ` տեխնիկական, 1067,6 հա-ը կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները:

Երեկշաբթի 26 Մայիս 2015

Գարնանացանի ընթացքը հանրապետությունում

Հանրապետությունում 2015 թվականի մայիսի 25-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, կատարվել է 10076,4 հա գարնանացան` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 11575,8 հա-ի փոխարեն:
Ըստ շրջանների գարնանացանը կատարվել է. Ասկերանի շրջանում` 2730,0 հա, Հադրութի շրջանում` 876,0 հա, Մարտակերտի շրջանում` 1498,9 հա, Մարտունու շրջանում` 1174,4 հա,  Շահումյանի շրջանում` 44,9  հա, Շուշիի շրջանում` 103,5 հա, Քաշաթաղի շրջանում` 3648,7  հա:
Կատարված  գարնանացանի 4269,8 հա-ը կազմել են հացահատիկային մշակաբույսերի, 2782,9 հա-ը եգիպտացորենի, 251,3 հա-ը` հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի, 619,7 հա-ը` կարտոֆիլի, 479,7 հա-ը` բանջարեղենի, 176,9 հա բոստան-պարենայինի, 441,6 հա-ը ` տեխնիկական, 1054,5 հա-ը կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները:

Չորեքշաբթի 13 Մայիս 2015

ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2015Թ. ԱՊՐԻԼԻՆԻՆ

 

 
 
 
2015թ.
նախորդ ամսվա նկատմամբ մարտը

հունվար-

մարտը 2014թ.

հունվար-

ապրիլի նկատմամբ

հունվարը փետրվարը մարտը ապրիլը 2014թ. դեկտեմբերի նկատմամբ 2014թ. ապրիլի նկատմամբ
Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը 102.0 100.3 100.0 99.6 102.0 104.3 104.7
այդ թվում՝               
Սպառման ապրանքներ 102.8 100.3 100.1 99.4 102.6 105.4 105.9
Պարենային ապրանքներ 103.5 100.2 99.7 99.0 102.4 105.5 106.4
Ոգելից խմիչք, ծխախոտ 100.5 100.1 100.4 100.0 101.0 101.2 101.7
Ոչ պարենային ապրանքներ 102.0 100.6 100.8 100.1 103.5 106.1 105.6
Ծառայություններ 100.2 100.2 99.9 100.2 100.5 101.9 102.0

Սպառողական գներ:  2015թ. ապրիլին 2014թ. մարտի համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.4 տոկոս գնանկում: Նշված ժամանակահատվածում պարենային (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) ապրանքների գները նվազել են 0.9 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների գներն աճել են 0.1 տոկոսով, իսկ ծառայությունների սակագները՝ 0.2 տոկոսով:

Սպառողական գների հավելաճը 2005-2015թթ. ապրիլին
(նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

gner_04_2015.jpg

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2015թ. ապրիլին 2014թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում՝ 102.2 տոկոս, Ասկերանում՝ 101.6 տոկոս,  Հադրութում՝ 101.3 տոկոս, Մարտակերտում՝ 101.6 տոկոս,  Մարտունիում՝ 101.9 տոկոս, Շուշիում՝ 102.6 տոկոս, իսկ  Բերձորում՝ 101.4 տոկոս:
2015թ. մարտին 2014թ. մարտի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 104.3 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 105.1 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 106.1 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը 101.9 տոկոս:

 

Երկուշաբթի 11 Մայիս 2015

Գարնանացանի ընթացքը հանրապետությունում

Հանրապետությունում 2015 թվականի մայիսի 11-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, կատարվել է 8018,4 հա գարնանացան` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 11008,2 հա-ի փոխարեն:
Ըստ շրջանների գարնանացանը կատարվել է. Ասկերանի շրջանում` 2320,0 հա, Հադրութի շրջանում` 690,0 հա, Մարտակերտի շրջանում` 993,6 հա, Մարտունու շրջանում` 945,4 հա,  Շահումյանի շրջանում` 27,8  հա, Շուշիի շրջանում` 84,4 հա, Քաշաթաղի շրջանում` 2957,2  հա:
Կատարված  գարնանացանի 3720,6 հա-ը կազմել են հացահատիկային մշակաբույսերի, 1966,0 հա-ը եգիպտացորենի, 164,3 հա-ը` հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի, 572,2 հա-ը` կարտոֆիլի, 346,3 հա-ը` բանջարեղենի, 159,8 հա բոստան-պարենայինի, 194,1 հա-ը ` տեխնիկական, 895,1 հա-ը կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները:

 

Երեկշաբթի 05 Մայիս 2015

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ (ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ) ՎԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2015թ. մայիսի 1-ի  դրությամբ տրամադրված վարկերը կազմել են 86688.1 մլն դրամ, որոնք 2014թ. մայիսի 1-ի համեմատ աճել են 17.2 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ նվազել են 11.2 տոկոսով: Վարկերի 1.2 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը, որոնք 2014թ. մայիսի 1-ի համեմատ աճել են 57.8 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ նվազել՝ 3.4 տոկոսով: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 64.8 տոկոսը, որոնք 2014թ. մայիսի 1-ի համեմատ աճել են 39.9 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ նվազել են 16.2 տոկոսով:
 2015թ. մայիսի 1-ի դրությամբ բանկերում կազմակերպություններից և ֆիզիկական անձանցից ներգրավված ավանդները կազմել են 56426.4 մլն դրամ, 2014թ. մայիսի 1-ի համեմատ աճելով 2.1 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ նվազելով 4.3 տոկոսով:
Ավանդների ընդհանուր ծավալում 71.5 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 19.5 տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 9.0 տոկոսը` նպատակային ավանդները:
Գարնանացանի ընթացքը հանրապետությունում

Հանրապետությունում 2015 թվականի մայիսի 4-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, կատարվել է 6938,5 հա գարնանացան` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 10573,3 հա-ի փոխարեն:
Ըստ շրջանների գարնանացանը կատարվել է. Ասկերանի շրջանում` 2042,7 հա, Հադրութի շրջանում` 644,0 հա, Մարտակերտի շրջանում` 908,6 հա, Մարտունու շրջանում` 783,3 հա,  Շահումյանի շրջանում` 16,6  հա, Շուշիի շրջանում` 79,5 հա, Քաշաթաղի շրջանում` 2463,8  հա:
Կատարված գարնանացանի 3377,4 հա-ը կազմել են հացահատիկային մշակաբույսերի, 1712,2 հա-ը եգիպտացորենի, 139,5 հա-ը` հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի, 504,6 հա-ը` կարտոֆիլի, 283,2 հա-ը` բանջարեղենի, 67,4 հա բոստան-պարենայինի, 65,0 հա տեխնիկական,  789,2 հա-ը կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները:

Չորեքշաբթի 29 Ապրիլ 2015

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ, ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ԼՂՀ-ՈՒՄ` 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ

Արդյունաբերություն:  2015թ. հունվար-մարտին հանրապետությունում, փաստացի գներով, թողարկվել է 12515,8 մլն դրամի արդյունաբերական արտադրանք: 2014թ. հունվար-մարտի նկատմամբ արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը, համադրելի գներով, կազմել է 106,0 տոկոս:
Արտադրված արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքը ըստ տնտեսական գործունեության հիմնական տեսակների հետևյալն է. հանքագործական արդյունաբերություն` 24,7 տոկոս, մշակող արդյունաբերություն` 31,1 տոկոս,  էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում` 43,1 տոկոս, ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում` 1, 1 տոկոս:
Հաշվետու ժամանակահատվածում սպառողական ապրանքների արտադրության ծավալը կազմել է 2564,4 մլն դրամ` նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազելով 2,1 տոկոսով:
2015թ. հունվար-մարտին փաստացի գործող գներով, պատրաստի արտադրանքի իրացումը կազմել է 12590,5  մլն դրամ, իրացվելիության մակարդակը` 100,6 տոկոս:
Արդյունաբերա-արտադրական անձնակազմի միջին ցուցակային թվաքանակը կազմել է  6632 մարդ, աշխատանքի արտադրողականությունը` 1887,2 հազ.դրամ:
Գյուղատնտեսություն: 2015թ. հունվար-մարտին հանրապետությունում իրացվել է 1826,2 տոննա (կենդանի քաշով) անասուն և թռչուն, արտադրվել է` 12506,0 տոննա կաթ, 7718,5 հազ. հատ  ձու` 2014 թ. հունվար-մարտի համանուն ցուցանիշների նկատմամբ կազմելով  102,6%,  111,6% և 101,1 %:
Շինարարություն:  2015թ. հունվար-մարտին հանրապետությունում իրականացվել է 6707,4 մլն դրամի շինարարություն` 2014թ. համապատասխան ժամանակահատվածի ցուցանիշի նկատմամբ նվազելով 16,6 տոկոսով:
Գարնանացանի ընթացքը հանրապետությունում

Հանրապետությունում 2015 թվականի ապրիլի 27-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, կատարվել է 5225,2 հա գարնանացան` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 9566,5 հա-ի փոխարեն:
Ըստ շրջանների գարնանացանը կատարվել է. Ասկերանի շրջանում` 1331,2 հա, Հադրութի շրջանում` 431,3 հա, Մարտակերտի շրջանում` 487,0 հա, Մարտունու շրջանում` 567,5 հա,  Շահումյանի շրջանում` 8,5  հա, Շուշիի շրջանում` 71,0 հա, Քաշաթաղի շրջանում` 2328,7  հա:
Կատարված  գարնանացանի 3169,9 հա-ը կազմել են հացահատիկային մշակաբույսերի, 449,9 հա-ը եգիպտացորենի, 125,9 հա-ը` հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի, 465,8 հա-ը` կարտոֆիլի, 250,7 հա-ը` բանջարեղենի, 30,0 հա բոստան-պարենայինի, 733,0 հա-ը կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները:

 

Երեկշաբթի 21 Ապրիլ 2015

Գարնանացանի ընթացքը հանրապետությունում

Հանրապետությունում 2015 թվականի ապրիլի 20-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, կատարվել  է  4577,6 հա գարնանացան` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 8859,8 հա-ի փոխարեն:
Ըստ շրջանների գարնանացանը կատարվել է. Ասկերանի շրջանում` 964,2 հա, Հադրութի շրջանում` 422,3 հա, Մարտակերտի շրջանում` 348,8 հա, Մարտունու  շրջանում` 485,5 հա,  Շահումյանի շրջանում` 6,0  հա, Շուշիի շրջանում` 66,5 հա, Քաշաթաղի շրջանում` 2284,3  հա:
Կատարված  գարնանացանի 2973,4 հա-ը կազմել են հացահատիկային մշակաբույսերի, 155,0 հա-ը եգիպտացորենի, 86,2 հա-ը` հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի,  402,0 հա-ը` կարտոֆիլի,  228,0 հա-ը` բանջարեղենի, 10,0 հա բոստան-պարենայինի, 723,0 հա-ը կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները:


 

Երկուշաբթի 13 Ապրիլ 2015

Գարնանացանի ընթացքը հանրապետությունում

Հանրապետությունում 2015թ. մարտի 13-ի դրությամբ,  օպերատիվ տվյալներով, կատարվել  է 3538,1 հա գարնանացան` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 6895,5 հա-ի փոխարեն:
Ըստ շրջանների գարնանացանը կատարվել  է. Ասկերանի շրջանում` 621,8 հա, Հադրութի շրջանում` 363,0 հա, Մարտակերտի  շրջանում` 174,1 հա, Մարտունու  շրջանում` 392,4 հա, Շահումյանի շրջանում` 3,6 հա, Շուշիի շրջանում` 29,2 հա և  Քաշաթաղի շրջանում` 1954,0 հա:
Կատարված  գարնանացանի 2335,9 հա-ը կազմել են հացահատիկային մշակաբույսերի, 14,5 հա-ը` եգիպտացորենի, 72,5 հա` հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի, 263,3 հա` կարտոֆիլի,  194,9 հա` բանջարեղենի 3,0 հա` բոստան-պարենայինի և 654,0 հա` կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները:

Ուրբաթ 10 Ապրիլ 2015

ԼՂՀ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2014Թ.

ԼՂՀ համախառն ներքին արդյունքը (ՀՆԱ) 2014թ կազմել է 188.8մլրդ դրամ: ՀՆԱ-ի ինդեքս-դեֆլյատորը կազմել է 2.9տոկոս: ՀՆԱ-ի արձանագրված 8.9 տոկոս հավելաճի տեմպի 2.4-ական տոկոսային կետն ապահովել է արդյունաբերությունը,  կառավարում և պաշտպանությունը, 1.1 տոկոսային կետը՝ շինարարությունը: 2014թ. մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն, ընթացիկ գներով, կազմել է 1268.1հազ. դրամ, 3048.9ԱՄՆ դոլար կամ 2296.8Եվրո:
2014թ. հանրապետությունում, փաստացի գներով, թողարկվել է 52.0մլրդ դրամի արդյունաբերական արտադրանք, իրացվել է 52.2մլրդ դրամի պատրաստի արտադրանք: 2013թ. նկատմամբ արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը կազմել է 117.2տոկոս, այդ թվում ՝ 134.8տոկոս հանքագործական, 105.7տոկոս` մշակող արդյունաբերությունում և 119.4տոկոս` էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրության և բաշխման ոլորտում: ԼՂՀ արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքն ըստ սեկտորների հետևյալն է. մշակող արդյունաբերություն` 39.4%, հանքագործական արդյունաբերություն` 27.9%, էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրություն և բաշխում` 32.7%:
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը 2014թ., փաստացի գներով կազմել է 57.3մլրդ դրամ, ինչը 2013թ. համեմատությամբ, համադրելի գներով, նվազել է 4.3տոկոսով` հիմնականում պայմանավորված բուսաբուծության համախառն արտադրանքի 28.7% նվազմամբ: Անասնաբուծության համախառն արտադրանքը, համադրելի գներով, աճել  է 37.6%-ով: Սա հանգեցրել է գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի կառուցվածքի որոշակի փոփոխության. նախորդ տարվա համեմատ 15.1%-ային կետով նվազել է բուսաբուծության տեսակարար կշիռը` կազմելով 48.2%, իսկ անասնաբուծության համախառն արտադրանքի տեսակարար կշիռը` համապատասխանաբար` 51.8%: 2014թ. տարեվերջի դրությամբ հանրապետությունում խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը 2013թ տարեվերջի համեմատ աճել է 0.7 տոկոսով (այդ թվում կովերի գլխաքանակը նվազել է  1.9 տոկոսով),  մանր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը աճել է 5.4 տոկոսով, իսկ խոզերի և  թռչունների  գլխաքանակը  նվազել է համապատասխանաբար՝ 23.0 և  1.5 տոկոսով: 2014թ. հանրապետությունում սպանդի համար  իրացվել է 11.6 հազ. տոննա (կենդանի քաշով) անասուն և թռչուն, արտադրվել է 47.4 հազ.տոննա կաթ, 40.5 մլն հատ ձու և   289.9 տոննա (ֆիզիկական քաշով) բուրդ:
2014թ. հանրապետությունում իրականացվել է 50.5մլրդ դրամի շինարարական աշխատանքներ, ինչը նախորդ տարվա համեմատությամբ աճել է 11.7տոկոսով: Իրականացված շինարարության ծավալում շինմոնտաժային աշխատանքները կազմել են ընդհանուրի 93.3 տոկոսը: Շինարարության 29.1%-ը կատարվել է պետական բյուջեի, 27.4%-ը` կազմակերպությունների, 13.5%-ը մարդասիրական օգնության, 13.4%-ը` օտարերկրյա ներդրողների, 5.5%-ը` արտաբյուջետային միջոցների հաշվին:
2014թ. ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտի բեռնափոխադրումների ծավալը կազմել է 1072.1հազ. տոննա, որը  2013թ. նկատմամբ  նվազել  է 24.3 տոկոսով: Ընդհանուր  օգտագործման  տրանսպորտի  բեռնաշրջանառությունը  2014թ.  կազմել է 40.1մլն տոննա-կմ, որը նախորդ տարվա համեմատ աճել  է 1.5 տոկոսով: 2014թ. հանրապետությունում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտի ուղևորափոխադրումների ծավալը կազմել է 22.5մլն մարդ` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 21.2մլն մարդու դիմաց: Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտի ուղևորաշրջանառությունը 2014թ. կազմել է 170.4լն ուղևոր-կմ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ աճել է 3.8%-ով: 2014թ. խողովակային տրանսպորտով հանրապետությունում ներկրված բնական գազի բեռնափոխադրումների ծավալը կազմել է 31.7հազ.տ` 2013թ. 30.1հազ.տ դիմաց(աճել է 5.3%-ով):
Հանրապետությունում 2014թ. կապի ծառայություններից ստացված եկամուտների ընդհանուր ծավալն, փաստացի գներով, կազմել է 8.7մլրդ. դրամ, որը 2013թ. նկատմամբ, համադրելի գներով, աճել է 6.9%-ով: Նախորդ տարվա համեմատ կապի բոլոր տեսակի ծառայություններից ամենաբարձր աճի տեմպ արձանագրվել է ինտերնետ հասանելիության գծով` 58.3%:
2014թ. ԼՂՀ սպառողական շուկան կազմել է 135.8մլրդ. դրամ` նախորդ տարվա համեմատ, համադրելի գներով, նվազելով 1.6 տոկոսով: Հաշվետու ժամանակաշրջանում սպառողական շուկայի 85.6%-ը բաժին է ընկել առևտրի շրջանառությանը, 14.4%-ը բնակչությանը  մատուցված ծառայություններին:
Հանրապետությունում 2014թ. զբաղվածների թվաքանակը կազմել է 61071մարդ, որից 75.3 տոկոսը կամ 45960 մարդ վարձու աշխատողներ են, իսկ 24.7 տոկոսը հանդիսանում են ինքնազբաղվածներ:
2014թ. ԼՂՀ-ում պաշտոնական գործազրկության մակարդակը կազմել է 2.5%:
Բնակչության դրամական եկամուտները 2014թ. կազմել են 150.9մլրդ. դրամ և նախորդ տարվա համեմատ աճել են 10.6տոկոսով: Դրամական ծախսերը կազմել են 150.5մլրդ. դրամ, նախորդ տարվա համեմատ  ավելացել են 10.9տոկոսով:
ԼՂՀ արտաքին առևտրաշրջանառության ծավալը 2014թ. փաստացի գներով, կազմել է 152.6մլրդ դրամ կամ 366.7մլն դոլար, այդ թվում ապրանքների արտահանումը՝ 26.9մլրդ դրամ (64.7 մլն ԱՄՆդոլար), իսկ ներմուծումը՝ 125.7մլրդ դրամ(302.0մլն ԱՄՆդոլար): Առևտրային հաշվեկշիռը բացասական է 98.8մլրդ դրամով(237.3մլն ԱՄՆդոլարով): 2013թ. համեմատությամբ 2014թ. արտաքին առևտրաշրջանառության ծավալը աճել է 11.6 տոկոսով, ընդ որում, արտահանումը աճել է 8.4 տոկոսով, իսկ ներմուծումը՝ 12.3 տոկոսով: Բացասական առևտրային հաշվեկշիռը աճել է 13.4 տոկոսով:

Հիգշաբթի 09 Ապրիլ 2015

ԼՂՀ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 2014թ.

2014թ ԼՂՀ-ում ծնվածների թիվը կազմել է 2428 մարդ, մահացածների թիվը` 1309 մարդ, բնական աճը` 1119 մարդ: Նախորդ տարվա համեմատ ծնվածների թիվը ավելացել է 57 մարդով կամ 2,4 տոկոսով, մահացածների թիվը նվազել է 35 մարդով կամ 2.6 տոկոսով, բնական աճը ավելացել է 92 մարդով կամ 9.0 տոկոսով: Նախորդ տարվա համեմատ արձանագրված ծնունդների թիվը նվազել է Ասկերանի` 15, Հադրութի` 14, Մարտակերտի` 20, Մարտունու` 28 ,Շուշիի` 5  երեխայով շրջաններում, հակառակը, 102 մարդով աճել Ստեփանակերտ քաղաքում, 36-ով Քաշաթաղի և 1-ով Շահումյանի շրջաններում:
2014թ. ծնվածների թվում գերակշռել են տղա երեխաները` 52.1 տոկոս, աղջիկները, կազմել են 47.9 տոկոս: Ըստ սեռերի  պատկերը  հակառակն է մահացածների թվաքանակում` համապատասխանաբար 47.9 և 52.1տոկոս: Բազմապտուղ ծնունդների դեպքերի թիվը 2014թ. կազմել է 13՝  նախորդ տարում 24-ի դիմաց , որոնք բոլորը զույգ են: Մեռելածինների թիվը 2014թ.կազմել է 11, նախորդ տարվա 9 երեխայի փոխարեն: Ծնվածների մեծ մասը 59.6 տոկոսը, բաժին է ընկել քաղաքային , 40.4 տոկոսը` գյուղական բնակավայրերին: Մահացածների բաշխումը քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի կազմել է համապատասխանաբար 47.4 և 52.6տոկոս:
Ըստ ծննդի հերթականության 2014թ ծնվածների դիտարկումը ցույց է տալիս, որ առաջնածին են 877 երեխա կամ ծնվածների 36.1 %-ը , ընտանիքում ծնված երկրորդ երեխաների թիվը 839 է կամ ծնվածների 34.6%-ը, ընտանիքում ծնված երրորդ և հաջորդ երեխաների թիվը 712 է կամ ծնվածների 29.3%-ը:
Ծնված երեխաների անվանակոչման դիտարկումը խոսում է աղջիկների համար Անի(58դեպք), Մարիամ(51դեպք) և Մանե(47դեպք), տղաների համար Դավիթ(67դեպք), Տիգրան(52դեպք) և Նարեկ(49 դեպք), անունների ավելի հաճախակի անվանակոչման մասին:          
Մահացածության պատճառական կառուցվածքի ըստ հիվանդության դասերի դիտարկման արդյունքում բարձր տեսակարար կշիռներ ունեն արյան շրջանառության համակարգի հիվանդությունները` 65.2%(նախորդ տարվա 62.9%-ի փոխարեն), նորագոյացությունները` 18.4%(նախորդ տարվա 18,0%-ի փոխարեն) և շնչառական օրգանների հիվանդությունները` 3.7%(նախորդ տարվա 4.1%-ի փոխարեն):
Ըստ տարիքային խմբերի մահացածների դիտարկմամբ ունենք հետևյալ պատկերը. մինչև 70 տարեկան մահացածները կազմել են ընդհանուրի 30.7%-ը(նախորդ տարվա 30.5%-ի փոխարեն), 70-ից բարձր տարեկանները` 69.3%-ը(նախորդ տարվա 67.3%-ի փոխարեն):
Մայրական մահացության դեպք 2014թ, ինչպեսև 2013թ. ԼՂՀ-ում չի գրանցվել: Մոր միջին տարիքը երեխայի ծննդյան ժամանակ ինչպես  26.8 տարեկան է, իսկ առաջնածին ունեցողներինը  24.2 տարեկան:
Մանկամահացությունը(մինչև 1տարեկան մահացած երեխաների թիվը 1000 կենդանածնի հաշվով) 2014թ. ԼՂՀ-ում 8,6 է կամ 21դեպք` 2013թ. 11.8 է կամ 28դեպքի փոխարեն, երեխաների մահացությունը(մինչև 5տարեկան մահացած երեխաների թիվը 1000 կենդանածնի հաշվով)` 10.3 կամ 21 դեպք` 2013թ. 16,0 կամ 28դեպքի փոխարեն:
2014թ ԼՂՀ-ում գրանցվել է 1412ամուսնություն, ամուսնությունների թիվը 450-ով կամ 46.8տոկոսով ավել է 2013թ գրանցված ամուսնությունների թվից, և 212 ամուսնալուծություն` 2013թ գրանցվածների թվից 27-ով կամ 14.6%-ով ավել: Ամուսնությունների գերակշիռ մասը` 53.8տոկոսը կազմել են 23-27տարեկան զույգերը(նախորդ տարվա 55.4տոկոսի փոխարեն), հաջորդում է 18-22տարիքային խումբը` 18.4 տոկոս տեսակարար կշռով:
Ամուսնական զույգի միջին տարիքը 2014թ. կազմել է 26.4 տարեկան, նախորդ տարվա 26.1տարեկանի փոխարեն:
100 նոր կազմավորվող ամուսնական զույգին բաժին է ընկնել 15ամուսնալուծություն` նախորդ տարվա 19-ի փոխարեն:
2014թ ԼՂՀ-ում պաշտոնապես հաշվառված եկողների թվաքանակը կազմել է 946մարդ` 2013թ 866 մարդու փոխարեն, մեկնողների թվաքանակը` 578մարդ` 2013թ 554մարդու փոխարեն, արդյունքում մեխանիկական հավելաճը կազմել է 368 մարդ: Եկողների 92.5տոկոսը և մեկնողների 94.6 տոկոսը բաժին է ընկել Հայաստանի Հանրապետությանը:

 
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2015Թ. ՄԱՐՏԻՆ
 
 
 
2015թ.
նախորդ ամսվա նկատմամբ մարտը

հունվար-

մարտը 2014թ.

հունվար-

մարտի նկատմամբ

հունվարը փետրվարը մարտը 2014թ. դեկտեմբերի նկատմամբ 2014թ. մարտի նկատմամբ

2010թ.

նկատմամբ

Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը 101.7 100.1 99.9 101.7 104.4 132.4 104.3
այդ թվում՝              
Սպառման ապրանքներ 102.2 100.1 99.9 102.2 105.4 135.1 105.2
Պարենային ապրանքներ 102.7 100.1 99.7 102.5 106.2 138.1 105.8
Ոգելից խմիչք, ծխախոտ 100.1 100.1 100.4 100.6 101.3 120.8 101.5
Ոչ պարենային ապրանքներ 100.2 100.1 100.4 101.7 104.4 130.4 104.2
Ծառայություններ 100.4 100.2 99.9 100.5 102.1 126.5 102.3

Սպառողական գներ:  2015թ. մարտին 2014թ. փետրվարի համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.1 տոկոս գնանկում: Նշված ժամանակահատվածում պարենային (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) ապրանքների գները և ծառայությունների սակագները նվազել են 0.1 տոկոսով, իսկ ոչ պարենային ապրանքների  գներն աճել են 0.4 տոկոսով:

Սպառողական գների հավելաճը 2005-2015թթ. մարտին
(նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

gner_3_2015.jpg
Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2015թ. մարտին 2014թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում՝ 101.8 տոկոս, Ասկերանում՝ 101.9 տոկոս,  Հադրութում՝ 101.6 տոկոս, Մարտակերտում՝ 100.8 տոկոս,  Մարտունիում՝ 101.7 տոկոս, Շուշիում՝ 102.1 տոկոս, իսկ  Բերձորում՝ 102.7 տոկոս:
2015թ. մարտին 2014թ. մարտի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 104.4 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 105.8 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 104.4 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը 102.1 տոկոս:
Սպառողական գների ինդեքսը 2015 թվականի մարտին 2010 թվականի համեմատ կազմել է 132.4 տոկոս:
Էջ 3 / 4
<< Առաջին < Նախորդ 1 2 3 4 Հաջորդ > Վերջին >>