ՀայերենРусскийEnglish


2015

Չորեքշաբթի 08 Ապրիլ 2015

Գարնանացանի ընթացքը հանրապետությունում

Հանրապետությունում 2015թ. ապրիլի 08-ի դրությամբ,  օպերատիվ տվյալներով, կատարվել  է  2820.1 հա գարնանացան` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի` 5531.2 հա-ի փոխարեն:
Ըստ շրջանների գարնանացանը կատարվել է. Ասկերանի շրջանում` 482.0 հա, Հադրութի շրջանում`315.0 հա, Մարտակերտի  շրջանում` 108.1 հա, Մարտունու  շրջանում` 300.2 հա, Շահումյանի շրջանում` 1.0 հա, Շուշիի շրջանում` 16.9 հա և  Քաշաթաղի շրջանում` 1596.9 հա:
Կատարված գարնանացանի 1825.9 հա-ը կազմել են հացահատիկային մշակաբույսերի, 71.1 հա` հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի, 204.2 հա` կարտոֆիլի, 165.9 հա` բանջարեղենի և 553.0 հա` կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները:
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ (ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ) ՎԱՐԿԵՐԻ և ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2015թ. ապրիլի 1-ի  դրությամբ տրամադրված վարկերը կազմել են 96423.3 մլն դրամ, որոնք 2014թ. ապրիլի 1-ի համեմատ աճել են 27.1 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ` 2.5 տոկոսով: Վարկերի 1.1 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը, որոնք 2014թ. ապրիլի 1-ի համեմատ աճել են 21.4 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ նվազել՝ 17.6 տոկոսով: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 68.0 տոկոսը, որոնք 2014թ. ապրիլի 1-ի համեմատ աճել են 61.4 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ` 4.0 տոկոսով:
2015թ. ապրիլի 1-ի  դրությամբ բանկերում կազմակերպություններից և ֆիզիկական անձանցից ներգրավված ավանդները կազմել են 56962.1 մլն դրամ, 2014թ. ապրիլի 1-ի համեմատ աճելով 0.6 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ` 0.3 տոկոսով:
Ավանդների ընդհանուր ծավալում 75.1 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 16.1 տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 8.8 տոկոսը` նպատակային ավանդները:

Երեկշաբթի 31 Մարտ 2015

Գարնանացանի ընթացքը հանրապետությունում

Հանրապետությունում 2015թ. մարտի 30-ի դրությամբ,  օպերատիվ տվյալներով, կատարվել  է  2143.9 հա գարնանացան` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի` 4728.8 հա-ի փոխարեն:
Ըստ շրջանների գարնանացանը կատարվել է. Ասկերանի շրջանում` 292.1 հա, Հադրութի շրջանում`249.0 հա, Մարտակերտի  շրջանում` 17.0 հա, Մարտունու  շրջանում` 268.5 հա, Շահումյանի շրջանում` 1.0 հա, Շուշիի շրջանում` 7.5 հա և  Քաշաթաղի շրջանում` 1308.8 հա:
Կատարված գարնանացանի 1376.2 հա-ը կազմել են հացահատիկային մշակաբույսերի, 70.0 հա` հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի, 111.1 հա` կարտոֆիլի, 125.6 հա` բանջարեղենի և 461.0 հա` կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները:

 

Read More...Երկուշաբթի 09 Մարտ 2015

ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2015Թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻՆ

 

  2015թ.
  նախորդ ամսվա նկատմամբ փետրվարը

հունվար-փետրվարը 2014թ.

հունվար-փետրվարի նկատմամբ

  հունվարը փետրվարը 2014թ. դեկտեմբերի նկատմամբ 2014թ. փետրվարի նկատմամբ

2010թ.

նկատմամբ

Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը 101.7 100.1 101.8 104.5 132.6 104.2
այդ թվում՝            
Սպառման ապրանքներ 102.2 100.1 102.3 106.1 135.2 105.6
Պարենային ապրանքներ 102.7 100.1 102.8 105.3 138.5 105.0
Ոգելից խմիչք, ծխախոտ 100.1 100.1 100.2 101.0 120.4 101.6
Ոչ պարենային ապրանքներ 100.2 100.1 101.3 104.2 129.8 104.1
Ծառայություններ 100.4 100.2 100.7 102.5 126.6 102.4

Սպառողական գներ:  2015թ. փետրվարին 2014թ. հունվարի համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.1 տոկոս գնաճ: Նշված ժամանակահատվածում պարենային և ոչ պարենային ապրանքների  գներն աճել են 0.1 տոկոսով, իսկ ծառայությունների սակագները` 0.2 տոկոսով:

Սպառողական գների հավելաճը 2005-2015թթ. փետրվարին 

(նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

gner_2_2015.jpg

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2015թ. փետրվարին 2014թ. հունվարի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում և Ասկերանում՝ 101.9 տոկոս,  Հադրութում՝ 101.8 տոկոս, Մարտակերտում՝ 101.3 տոկոս,  Մարտունիում՝ 101.4 տոկոս, Շուշիում՝ 101.6 տոկոս, իսկ  Բերձորում՝ 102.4 տոկոս:
2015թ. փետրվարին 2014թ. փետրվարի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 104.5 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 105.6 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 104.2 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը 102.5 տոկոս:
Սպառողական գների ինդեքսը 2015 թվականի փետրվարին 2010 թվականի համեմատ կազմել է 132.6 տոկոս:

 

Հիգշաբթի 05 Մարտ 2015

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ (ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ) ՎԱՐԿԵՐԻ և ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2015թ. մարտի 1-ի  դրությամբ տրամադրված վարկերը կազմել են 94111.3 մլն դրամ, որոնք 2014թ. մարտի 1-ի համեմատ աճել են 20.6 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ նվազել` 1.6 տոկոսով: Վարկերի 1.4 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը, որոնք 2014թ. մարտի 1-ի համեմատ աճել են 63.3 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ նվազել՝ 35.0 տոկոսով: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 67.0 տոկոսը, որոնք 2014թ. մարտի 1-ի համեմատ աճել են 46.5 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ` 1.8 տոկոսով:
2015թ. մարտի 1-ի  դրությամբ բանկերում կազմակերպություններից և ֆիզիկական անձանցից ներգրավված ավանդները կազմել են 56777.0 մլն դրամ, 2014թ. մարտի 1-ի համեմատ աճելով 3.0 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ` 1.4 տոկոսով:
Ավանդների ընդհանուր ծավալում 74.9 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 16.2 տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 8.9 տոկոսը` նպատակային ավանդները:

Երեկշաբթի 10 Փետրվար 2015

ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2015Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻՆ

 

 

2015թ.
հունվարը
2014թ. դեկտեմբերի նկատմամբ 2014թ. հունվարի նկատմամբ

2010թ.

նկատմամբ
Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը 101.7 104.0 132.4
այդ թվում՝      
Սպառման ապրանքներ 102.2 104.7 135.1
Պարենային ապրանքներ 102.7 105.1