ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

Ամսական տվյալներ (Փետրվար 2020)  
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, %        107.8
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ10024.1
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ2185.3
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ 7993.9
Սպառողական գների ինդեքսը, %99.5
   
2019թ. հունվար-դեկտեմբերին  
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ 342463.6
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար 656085.2

Արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

283011.4

Ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

373073.8
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ 175522
 մանրամասն

 

 

 

2017թ.

հունվար- հունիս

2017թ. հունվար-հունիսը նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Համախառն ներքին արդյունք, մլն դրամ    

շուկայական գներով

102243.3 114.9

հիմնական գներով

98346.3 x
ՀՆԱ-ի ինդեքս-դեֆլյատորը (ընթացիկ գներով հաշվարկված ՀՆԱ-ի
հարաբերությունը նախորդ տարվա համադրելի գներով), %
x 101.4
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը, մլն  դրամ 38055.1 150.1
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը, մլն  դրամ

29348.8

99.5
Շինարարության ծավալը, մլն դրամ 20213.8 138.3
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը  հազ. ԱՄՆ դոլար 196337.8 146.6

արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

56495.7 184.6

ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

139842.1 135.4
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ 151497 101.2
Առևտրի շրջանառության ծավալը, մլն դրամ 49926.9 117.9
Ծառայությունների ծավալը, մլն դրամ 26990.9 104.4