ՀայերենРусскийEnglish


2014

Ուրբաթ 26 Դեկտեմբեր 2014

ԼՂՀ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ, ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ և ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 2014թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՆՈՅԵՄԲԵՐԻՆ

Արդյունաբերություն: 2014թ. հունվար-նոյեմբերին հանրապետությունում, փաստացի գներով, թողարկվել է 46368.1 մլն դրամի արդյունաբերական արտադրանք: 2014թ. հունվար-նոյեմբերի նկատմամբ արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը, համադրելի գներով, կազմել է  119.7 տոկոս:
Արտադրված արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքը ըստ տնտեսական գործունեության հիմնական տեսակների հետևյալն է. հանքագործական արդյունաբերություն` 28.6 տոկոս, մշակող արդյունաբերություն` 39.2 տոկոս,  էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրություն և բաշխում`  32.2 տոկոս:
Հաշվետու ժամանակահատվածում սպառողական ապրանքների արտադրության ծավալը կազմել է 11666.3 մլն դրամ` նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճելով  7.6 տոկոսով:
2014թ. հունվար-նոյեմբերին փաստացի գործող գներով, պատրաստի արտադրանքի իրացումը կազմել է 46367.1 մլն դրամ, իրացվելիության մակարդակը` 120.2 տոկոս:
Արդյունաբերա-արտադրական անձնակազմի միջին ցուցակային թվաքանակը կազմել է  6459 մարդ, աշխատանքի արտադրողականությունը` 7178.8 հազ.դրամ:
Գյուղատնտեսություն: 2014թ. հունվար-նոյեմբերին հանրապետությունում իրացվել է 53624.1 տոննա (կենդանի քաշով) անասուն և թռչուն, արտադրվել է` 375007.2 տոննա կաթ, 26202.8 հազ. հատ  ձու:
Շինարարություն: 2014թ. հունվար-նոյեմբերին հանրապետությունում փաստացի գներով իրականացվել է 44603.9 մլն դրամի շինարարական աշխատանքներ`  2013թ հունվար-նոյեմբերի 37748.7 մլն դրամի  դիմաց:

Հիգշաբթի 04 Դեկտեմբեր 2014

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ (ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ) ՎԱՐԿԵՐԻ և ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2014թ. դեկտեմբերի 1-ի  դրությամբ տրամադրված վարկերը կազմել են 79502.3 մլն դրամ, որոնք 2013թ. դեկտեմբերի 1-ի համեմատ աճել են 4.2 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ՝ 4.5 տոկոսով: Վարկերի 0.7 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը, որոնք 2013թ. դեկտեմբերի 1-ի համեմատ նվազել են 32.2 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ աճել են 0.7 տոկոսով: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 58.6 տոկոսը, որոնք 2013թ. դեկտեմբերի 1-ի համեմատ աճել են 10.8 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ՝  11.4 տոկոսով:
2014թ. դեկտեմբերի 1-ի  դրությամբ բանկերում կազմակերպություններից և ֆիզիկական անձանցից ներգրավված ավանդները կազմել են 55892.2 մլն դրամ, 2013թ. դեկտեմբերի 1-ի համեմատ նվազելով 4.5 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ աճելով 2.2տոկոսով:
Ավանդների ընդհանուր ծավալում 72.3 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 19.2տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 8.5 տոկոսը` նպատակային ավանդները:

Երկուշաբթի 24 Նոյեմբեր 2014

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2014Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ

2014թ. հունվար-սեպտեմբերին ԼՂՀ համախառն ներքին արդյունքը կազմել է 124.7մլրդ դրամ: ՀՆԱ-ի հավելաճի տեմպը կազմել է 7.7 տոկոս, ինդեքս-դեֆլյատորը` 103.1տոկոս: ՀՆԱ-ի արձանագրված 7.7 տոկոս հավելաճի տեմպի 4.1 տոկոսային կետն ապահովել է արդյունաբերությունը, 1.8 տոկոսային կետը` շինարարությունը, 1.2 տոկոսային կետը` տրանսպորտ և կապը, 0.7 տոկոսային կետը` կառավարում և պաշտպանությունը: Ի հակառակ դրա, ՀՆԱ-ի հավելաճի տեմպի վրա բացասական ազդեցություն է ունեցել գյուղատնտեսությունը՝ 1.9  տոկոսային կետով: 2014թ. հունվար-սեպտեմբերին  մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն, ընթացիկ գներով, կազմել է 835.1 հազ. դրամ, 2033.0 ԱՄՆ դոլար կամ 1499.9 Եվրո:
2014թ. հունվար-սեպտեմբերին հանրապետությունում, փաստացի գներով, թողարկվել է 37.1 մլրդ դրամի արդյունաբերական արտադրանք,  իրացվել է 37.3 մլրդ դրամի պատրաստի արտադրանք: 2013թ. հունվար-սեպտեմբերի նկատմամբ արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը կազմել է 123.2տոկոս, այդ թվում՝ 155.3տոկոս հանքագործական արդյունաբերությունում, 106.2տոկոս` մշակող արդյունաբերությունում և 122.9տոկոս` էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրության և բաշխման ոլորտում: ԼՂՀ արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքն ըստ արտադրության բաժինների հետևյալն է. մշակող արդ-ն` 38.5%, հանքագործական արդ-ն` 30.1%, էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտ-ն և բաշխում` 31.4%:

Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը 2014թ. հունվար-սեպտեմբերին, փաստացի գներով, կազմել է 30.8 մլրդ դրամ, ինչը 2013թ. նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ, համադրելի գներով, նվազել է 22.8 տոկոսով` պայմանավորված  բուսաբուծության  համախառն արտադրանքի  41.5  տոկոս նվազումով: Սա հանգեցրել է գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի կառուցվածքի որոշակի փոփոխության. նախորդ տարվա համեմատ 15.1%-ային կետով նվազել է բուսաբուծության տեսակարար կշիռը` կազմելով 58.5%: 2014թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ հանրապետությունում, 2013թ. հոկտեմբերի 1-ի համեմատությամբ, աճել է խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը` 1.2 տոկոսով, կովերինը` 0.7 տոկոսով, մանր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը` 12.6 տոկոսով: Խոզերի և թռչունների գլխաքանակը նվազել է  համապատասխանաբար` 31.0 և 0.7 տոկոսով: 2014թ. հունվար-սեպտեմբերին, նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ, հանրապետությունում աճել է մսի, կաթի, ձվի և բրդի արտադրությունը, համապատասխանաբար` 17.0, 14.6,  9.6 և 0.4 տոկոսով:
2014թ. հունվար-սեպտեմբերին հանրապետությունում իրականացվել է 35.3 մլրդ դրամի  շինարարական աշխատանքներ, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ աճել է 21.2 տոկոսով: Իրականացված  շինարարության ծավալում շինմոնտաժային աշխատանքները կազմել են ընդհանուր շինարարության  94.7 տոկոսը: Շինարարության 30.2%-ը կատարվել է պետական բյուջեի, 29.1%-ը` կազմակերպությունների, 14.8%-ը մարդասիրական օգնության, 11.2%-ը` օտարերկրյա ներդրողների, 4.8%-ը` արտաբյուջետային միջոցների հաշվին:
2014թ. հունվար-սեպտեմբերին ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտի բեռնափոխադրումների ծավալը կազմել է  766.8 հազ. տոննա, որը  2013թ. հունվար-սեպտեմբերի նկատմամբ  նվազել  է 42.6տոկոսով: Ընդհանուր  օգտագործման  տրանսպորտի  բեռնաշրջանառությունը  ժամանակաշրջանի համեմատ աճել  է 0.3 տոկոսով: 2014թ. հունվար-սեպտեմբերին հանրապետությունում ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտի ուղևորափոխադրումների ծավալը կազմել է 18.2 մլն մարդ` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի  18.1 մլն մարդու դիմաց: Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտի ուղևորաշրջանառությունը 2014թ. հունվար-սեպտեմբերին կազմել է 14.6 մլն ուղևոր-կմ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ աճել է 2.8 տոկոսով:
Հանրապետությունում 2014թ. հունվար-սեպտեմբերին կապի ծառայություններից ստացված եկամուտների ընդհանուր ծավալը, փաստացի գներով, կազմել է 6.5 մլրդ. դրամ, որը 2013թ. հունվար-սեպտեմբերի  նկատմամբ, համադրելի գներով, աճել է 8.2  տոկոսով: Նախորդ տարվա համեմատ կապի բոլոր տեսակի ծառայություններից ամենաբարձր աճի տեմպ արձանագրվել է ռադիոծրագրերի կազմման և հեռարձակման գծով` 65.0%-ով:
2014թ. հունվար-սեպտեմբերին ԼՂՀ սպառողական շուկան կազմել է 96.6 մլրդ դրամ` նախորդ տարվա համեմատ, համադրելի գներով, աճելով 4.6 տոկոսով: Հաշվետու ժամանակաշրջանում սպառողական շուկայի 85.9%-ը բաժին է ընկել մանրածախ առևտրաշրջանառությանը, 14.1%-ը բնակչությանը մատուցված ծառայություններին:
Հանրապետությունում զբաղվածների թվաքանակը կազմել է 60964 մարդ, որից 75.1 տոկոսը կամ 45777 մարդ վարձու աշխատողներ են, իսկ 24.9 տոկոսը կամ 15187 մարդ հանդիսանում են ինքնազբաղվածներ, մասնավորապես գյուղատնտեսությունում:
2014թ. հունվար-սեպտեմբերին ԼՂՀ-ում գործազրկության մակարդակը կազմել է 3.1%:
Բնակչության դրամական եկամուտները 2014թ. հունվար-սեպտեմբերին կազմել են 107.2 մլրդ դրամ  և նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ աճել են 10.5 տոկոսով: Դրամական ծախսերը նույն ժամանակաշրջանում կազմել են 106.3 մլրդ դրամ  և ավելացել են 10.3 տոկոսով:
ԼՂՀ արտաքին առևտրաշրջանառության ծավալը 2014թ. հունվար-սեպտեմբերին, փաստացի գներով, կազմել է 108.9մլրդ դրամ կամ  265.3մլն դոլար, այդ թվում՝ ապրանքների արտահանումը՝ 19.5մլրդ դրամ (47.5մլն դոլար), իսկ ներմուծումը՝ 89.4 մլրդ դրամ (217.7մլն դոլար): Առևտրային հաշվեկշիռը բացասական է 69.9 մլրդ դրամով (170.2 մլն դոլարով): 2014թ. հունվար-սեպտեմբերին  2013թ. նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ արտաքին առևտրաշրջանառության ծավալը աճել  է 15.3 տոկոսով, ընդ որում` արտահանումը աճել  է 20.2 տոկոսով, իսկ ներմուծումը` 14.3 տոկոսով:

Չորեքշաբթի 12 Նոյեմբեր 2014

ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2014Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻՆ

 (%)

  2014թ.
հուն­վարը փետր­վարը մար­տը ապ­րիլը մայիսը հունիսը հուլիսը օգոս­տոսը սեպ­տեմ­բերը հոկ­տեմ­բերը
նախորդ ամսվա նկատմամբ

Սպառողական գների ինդեքս-

ընդամենը
102.2 99.7 99.9 100.4 99.6 99.4 99.1 99.9 100.6 100.4
այդ թվում՝                    
Սպառման ապրանքներ 103.1 99.5 99.8 100.5 99.5 99.1 98.6 99.7 100.6 100.5
Պարենային ապրանքներ 104.1 99.2 99.6 100.5 99.1 98.7 97.9 99.7 100.7 100.7
Ոգելից խմիչք, ծխախոտ 102.8 101.4 100.1 100.5 100.1 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9
Ոչ պարենային ապրանքներ 99.9 100.0 100.3 100.1 100.3 99.9 100.3 99.8 100.6 100.2
Ծառայություններ 100.2 100.0 100.2 100.1 99.9 100.2 100.3 100.5 100.4 100.1

  (%)

  2014թ.
հոկտեմբերը հունվար-հոկտեմբերը 2013թ. հունվար-հոկտեմբերի նկատմամբ
2013թ. դեկտեմբերի նկատմամբ 2013թ. հոկտեմբերի նկատմամբ

2010թ.

նկատմամբ

Սպառողական գների ինդեքս-

ընդամենը
101.1 103.1 126.0 104.7
այդ թվում՝              
Սպառման ապրանքներ 100.8 103.7 126.1 100.5
Պարենային ապրանքներ 100.2 103.8 126.6 105.1
Ոգելից խմիչք, ծխախոտ 105.0 105.7 120.1 106.6
Ոչ պարենային ապրանքներ 101.4 102.9 126.5 104.3
Ծառայություններ 101.8 101.7 125.6 104.0

Սպառողական գներ:  2014թ. հոկտեմբերին 2014թ. սեպտեմբերի համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.4 տոկոս գնաճ: Նշված ժամանակահատվածում պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) գներն աճել են 0.6 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների գները՝ 0.2 տոկոսով, իսկ ծառայությունների սակագներն աճել են 0.1 տոկոսով:

Սպառողական գների հավելաճը 2004-2014թթ. հոկտեմբերին 
 (նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

gner_10.jpg

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2014թ. հոկտեմբերին 2013թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում՝ 101.6 տոկոս, Ասկերանում՝ 99.4 տոկոս, Հադրութում՝ 100.8 տոկոս, Մարտակերտում՝ 100.7 տոկոս, Մարտունիում՝ 101.0 տոկոս,  Շուշիում՝ 101.4 տոկոս , իսկ  Բերձորում՝ 100.0 տոկոս,:
2014թ. հոկտեմբերին 2013թ. հոկտեմբերի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 103.1 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 104.0 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 102.9 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը 101.7 տոկոս:
Սպառողական գների ինդեքսը 2014 թվականի հոկտեմբերին 2010 թվականի համեմատ կազմել է 126.0 տոկոս:

 

Հիգշաբթի 06 Նոյեմբեր 2014

Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների մասին

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2014թ. նոյեմբերի 1-ի  դրությամբ տրամադրված վարկերը կազմել են 76043.2 մլն դրամ, որոնք 2013թ. նոյեմբերի 1-ի համեմատ նվազել են 1.2 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ՝ 0.9 տոկոսով: Վարկերի 0.7 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը, որոնք 2013թ. նոյեմբերի 1-ի համեմատ նվազել են 36.4 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ՝ 41.2 տոկոսով: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 55.0 տոկոսը, որոնք 2013թ. նոյեմբերի 1-ի համեմատ նվազել են 3.0 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ  աճել են 0.1 տոկոսով:
2014թ. նոյեմբերի 1-ի  դրությամբ բանկերում կազմակերպություններից և ֆիզիկական անձանցից ներգրավված ավանդները կազմել են 54681.7 մլն դրամ, 2013թ. նոյեմբերի 1-ի համեմատ նվազելով 5.9 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ աճելով 1.2 տոկոսով:
Ավանդների ընդհանուր ծավալում 72.4 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 19.1տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 8.5 տոկոսը` նպատակային ավանդները:

 

Երեկշաբթի 28 Հոկտեմբեր 2014

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՇՆԱՆԱՑԱՆԻ ՀԵՐԿԻ ԵՎ ՑԱՆՔՍԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ

2014թ. հոկտեմբերի 27-ի դրությամբ,  օպերատիվ տվյալներով, հանրապետությունում աշնանացանի համար կատարվել է  22725.9 հա հերկ, որից ցանվել է  հատիկ` 4357.9 հա (19.2 տոկոսը),  որոնք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի համեմատությամբ նվազել են համապատասխանաբար` 23.4  և  31.8 տոկոսով:
Ըստ շրջանների կատարված աշնանացանի  աշխատանքների նկարագիրը հետևյալն  է.
Ասկերանի շրջանում կատարվել է  5808.3  հա հերկ  և  987.1  հա ցանք, Հադրութի   շրջանում` 2670.0 հա հերկ և 500.0 հա ցանք, Մարտակերտի շրջանում` 2120.4 հա  հերկ և 607.0 հա ցանք, Մարտունու շրջանում ` 6575.2  հա հերկ և 810.8 հա ցանք, Շահումյանի  շրջանում` 22.0  հա հերկ,   Շուշիի շրջանում` 104.0 հա հերկ և 65.0 հա ցանք,   Քաշաթաղի շրջանում` 5426.0 հա հերկ և  1388.0 հա ցանք:
ԼՂՀ ՀԱՑԱՀԱՏԻԿԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ) ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔԻ ԸՆԹԱՑՔԸ 2014Թ

Հանրապետությունում 2014թ. հոկտեմբերի 27-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հնձվել է  52355.2  հա ցանքատարածություն, փաստացի հավաքված բերքը կազմել է 547956.7  ցենտներ, մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը` 10.5 ց:
Ըստ շրջանների կատարված բերքահավաքը հետևյալն է`  Ասկերանի շրջանում  հնձվել է  10409.2  հեկտար,  կալսվել` 153273.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 14.7 ց,   Հադրութի շրջանում  հնձվել է  8474.5 հեկտար, կալսվել` 78365.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը` 9.2 ց, Մարտակերտի  շրջանում  հնձվել է  3869.6 հեկտար,  կալսվել` 39557.6  ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 10.2 ց,   Մարտունու շրջանում  հնձվել է  12423.2 հեկտար,  կալսվել`  97872.1 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 7.9 ց, Շահումյանի շրջանում հնձվել է  131.7  հեկտար,  կալսվել` 1610.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 12.2 ց, Շուշիի շրջանում` հնձվել է  156.0 հեկտար,  կալսվել` 2799.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 17.9 ց,  Քաշաթաղի շրջանում  հնձվել է  16891.0 հեկտար,  կալսվել` 174480.0  ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 10.3 ց:

Հիգշաբթի 09 Հոկտեմբեր 2014

ԼՂՀ ՀԱՑԱՀԱՏԻԿԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ) ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔԻ ԸՆԹԱՑՔԸ 2014Թ

Հանրապետությունում 2014թ. հոկտեմբերի 06-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հնձվել է 52014.7  հա ցանքատարածություն, փաստացի հավաքված բերքը կազմել է 543198.2  ցենտներ, մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը` 10.4 ց:
  Ըստ շրջանների կատարված բերքահավաքը հետևյալն է`  Ասկերանի շրջանում  հնձվել է  10279.8  հեկտար,  կալսվել` 151392.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 14.7 ց,   Հադրութի շրջանում  հնձվել է  8474.5 հեկտար, կալսվել` 78365.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը` 9.2 ց, Մարտակերտի  շրջանում  հնձվել է  3756.6 հեկտար,  կալսվել` 38521.1  ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 10.3 ց,   Մարտունու շրջանում  հնձվել է  12400.4 հեկտար,  կալսվել`  97746.1 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 7.9 ց, Շահումյանի շրջանում հնձվել է  123.4  հեկտար,  կալսվել` 1325.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 10.7 ց, Շուշիի շրջանում` հնձվել է  121.0 հեկտար,  կալսվել` 1899.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 15.7 ց,  Քաշաթաղի շրջանում  հնձվել է  16859.0 հեկտար,  կալսվել` 173950.0  ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 10.3 ց:

 

Երեկշաբթի 07 Հոկտեմբեր 2014

ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2014Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ

  (%) 

հուն

  վարը

 

 փե

տըր

վարը

մար

 տը

ապ

րիլը

մայ

իսը

հուն

իսը

հուլ

իսը

օգոս-

տոսը

սեպ-

տեմ-

բերը

սեպտեմբերը

հուն

վար-

սեպտեմ

բերը

2013թ.

հուն

վար-

սեպտեմ

բերի

 նկատ

մամբ

նախորդ ամսվա նկատմամբ

2013թ.

դեկտեմ

բերի

նկատ

մամբ

2013թ.

սեպտեմ-

բերի

նկատ

մամբ

2010թ.

նկատ

մամբ

Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը 102.2 99.7 99.9 100.4 99.6 99.4
99.1
99.9 100.6 100.7
103.4 125.4 104.9
   այդ թվում`


   Սպառման ապրանքներ 103.1 99.5
99.8
100.5
99.5
99.1
98.6
99.7 100.6 100.3
104.1
125.4
105.1
Պարենային ապրանքներ 104.1
99.2
99.6
100.5
99.1
98.7
97.9
99.7 100.7 99.5
104.1
125.8
105.2
Ոգելից խմիչք, ծխախոտ 102.8
101.4
100.1
100.5
100.1
100.0
100.0
100.0 100.0 105.1
106.7
120.2
106.8
Ոչ պարենային ապրանքներ 99.9
100.0
100.3
100.1
100.3
99.9
100.3
99.8 100.6 101.2
103.4
126.2
104.5
Ծառայություւներ 100.2
100.0
100.2
100.1
99.9
100.2
100.3
100.5 100.4 101.7
101.9
125.4
104.2

Սպառողական գներ:  2014թ. սեպտեմբերին 2014թ. օգոստոսի համեմատ ԼՂՀ սպառողական

շուկայում արձանագրվել է 0.6 տոկոս գնաճ: Նշված ժամանակահատվածում պարենային ապրանքների

(ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) գներն աճել են 0.7 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների գները՝

0.6 տոկոսով, իսկ ծառայությունների սակագները աճել են 0.4 տոկոսով:

gner_september.jpg

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2014թ. սեպտեմբերին 2013թ. դեկտեմբերի

համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում՝ 101.2 տոկոս, Ասկերանում՝ 99.1 տոկոս, Հադրութում՝

100.5 տոկոս, Մարտունիում, Մարտակերտում և Շուշիում՝ 100.4 տոկոս,  Բերձորում՝ 99.8 տոկոս:
2014թ. սեպտեմբերին 2013թ. սեպտեմբերի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է

103.4 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝

104.3 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 103.4 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը

101.9 տոկոս:
Սպառողական գների ինդեքսը 2014 թվականի սեպտեմբերին 2010 թվականի համեմատ կազմել է

125.4 տոկոս:
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ (ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ) ՎԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2014թ. հոկտեմբերի 1-ի  դրությամբ տրամադրված վարկերը կազմել են 76710.4 մլն դրամ, որոնք 2013թ. հոկտեմբերի 1-ի համեմատ նվազել են 1.7 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ  աճել 1.0 տոկոսով: Վարկերի 1.2 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը, որոնք 2013թ. հոկտեմբերի 1-ի համեմատ նվազել են 20.5 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ՝ 4.8 տոկոսով: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 54.5 տոկոսը, որոնք 2013թ. հոկտեմբերի 1-ի համեմատ նվազել են 5.1 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ աճել են 0.3 տոկոսով:
2014թ. հոկտեմբերի 1-ի  դրությամբ ներգրավված ավանդները կազմել են 54036.3մլն դրամ, 2013թ. հոկտեմբերի 1-ի համեմատ աճելով 6.5 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ նվազելով 0.8 տոկոսով:
Ավանդների ընդհանուր ծավալում 72.1 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 19.4 տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 8.5 տոկոսը` նպատակային ավանդները:

 

Հիգշաբթի 28 Օգոստոս 2014

ԼՂՀ ՀԱՑԱՀԱՏԻԿԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ) ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔԻ ԸՆԹԱՑՔԸ 2014Թ

Հանրապետությունում 2014թ. օգոստոսի 25-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հնձվել է 49909.1  հա ցանքատարածություն, փաստացի հավաքված բերքը կազմել է 512892.8  ցենտներ, մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը` 10.3 ց:
Ըստ շրջանների կատարված բերքահավաքը հետևյալն է`  Ասկերանի շրջանում  հնձվել է  9143.4  հեկտար,  կալսվել` 133527.6 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 14.6 ց,   Հադրութի շրջանում  հնձվել է  8374.5 հեկտար, կալսվել` 74865.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը` 8.9 ց, Մարտակերտի  շրջանում  հնձվել է  3142.8 հեկտար,  կալսվել` 32189.1  ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 10.2 ց,   Մարտունու շրջանում  հնձվել է  12272.0 հեկտար,  կալսվել`  96003.1 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 7.8 ց, Շահումյանի շրջանում հնձվել է  111.4  հեկտար,  կալսվել` 1001.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 9.0 ց, Շուշիի շրջանում` հնձվել է  121.0 հեկտար,  կալսվել` 1899.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 15.7 ց,  Քաշաթաղի շրջանում  հնձվել է  16744.0 հեկտար,  կալսվել` 173408.0  ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 10.4 ց:

Հիգշաբթի 14 Օգոստոս 2014

ԼՂՀ հացահատիկային մշակաբույսերի (ներառյալ եգիպտացորենի) բերքահավաքի ընթացքը 2014թ

Հանրապետությունում 2014թ. օգոստոսի 11-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հնձվել է 49432.5  հա ցանքատարածություն, փաստացի հավաքված բերքը կազմել է 502866.8  ցենտներ, միջին բերքատվությունը` 10.2 ց/հա:
Ըստ շրջանների կատարված բերքահավաքը հետևյալն է`  Ասկերանի շրջանում  հնձվել է  8749.3  հեկտար,  կալսվել` 124401.6 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 14.2 ց,   Հադրութի շրջանում  հնձվել է  8374.5 հեկտար, կալսվել` 74865.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը` 8.9 ց, Մարտակերտի  շրջանում  հնձվել է  3142.8 հեկտար,  կալսվել` 32189.1  ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 10.2 ց,   Մարտունու շրջանում  հնձվել է  12199.5 հեկտար,  կալսվել`  95253.1 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 7.8 ց, Շահումյանի շրջանում հնձվել է  111.4  հեկտար,  կալսվել` 1001.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 9.0 ց, Շուշիի շրջանում` հնձվել է  111.0 հեկտար,  կալսվել` 1749.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 15.8 ց, Քաշաթաղի շրջանում  հնձվել է  16744.0 հեկտար,  կալսվել` 173408.0  ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 10.4 ց:

Ուրբաթ 08 Օգոստոս 2014

Սպառողական գների ինդեքսը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2014թ. հունվար-հուլիսին

 հուն

վարը

փե

տըր

վարը

մար

տը

ապ

րիլը

մայ

իսը

հուն

իսը

հուլ

իսը

հուլիսը

հուն

վար-

հուլիսը

2013թ.

հուն

վար-

հուլիսի նկատ

մամբ

նախորդ ամսվա նկատմամբ

2013թ.

դեկտեմ

բերի

նկատ

մամբ

2013թ.

հուլիսի

նկատ

մամբ

2010թ.

նկատ

մամբ

Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը 102.2 99.7 99.9 100.4 99.6 99.4
99.1
100.2
104.1 124.8 105.3
   այդ թվում`


Սպառման ապրանքներ 103.1 99.5
99.8
100.5
99.5
99.1
98.6
99.9
103.7
125.0
105.5
Պարենային ապրանքներ 104.1
99.2
99.6
100.5
99.1
98.7
97.9
99.1
103.3
125.3
105.6
Ոգելից խմիչք, ծխախոտ 102.8
101.4
100.1
100.5
100.1
100.0
100.0
105.1
106.8
120.1
106.8
Ոչ պարենային ապրանքներ 99.9
100.0
100.3
100.1
100.3
99.9
100.3
100.9
104.1
125.8
104.9
Ծառայություւներ 100.2
100.0
100.2
100.1
99.9
100.2
100.3
100.9
104.9
124.4
105.0

Սպառողական գներ: 2014թ. հուլիսին 2014թ. հունիսի համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.9 տոկոս գնանկում: Նշված ժամանակահատվածում պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) գները նվազել են` 1.9  տոկոսով, իսկ ոչ պարենային ապրանքների գներն ու ծառայությունների սակագներն աճել են 0.3 տոկոսով:

gner.jpg

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2014թ. հուլիսին 2013թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում` 100.5 տոկոս, Ասկերանում` 99.3 տոկոս, Հադրութում`100.1 տոկոս, Մարտակերտում` 100.2 տոկոս, Մարտունիում` 99.5 տոկոս,   Շուշիում  և Բերձորում` 100.6 տոկոս:
2014թ հուլիսին 2013 թվականի հուլիսի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 104.1 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)` 103.6 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինըª 104.1, ծառայությունների սակագներինըª 104.9 տոկոս:
Սպառողական գների ինդեքսը 2014 թվականի հուլիսին 2010 թվականի համեմատ կազմել է 124.8 տոկոս:

Չորեքշաբթի 06 Օգոստոս 2014

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ (ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ) ՎԱՐԿԵՐԻ և ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2014թ. օգոստոսի 1-ի  դրությամբ տրամադրված վարկերը կազմել են 91245.5 մլն դրամ, որոնք 2013թ. օգոստոսի 1-ի համեմատ աճել են 15.5 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ՝ 21.1 տոկոսով: Վարկերի 0.9 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը, որոնք 2013թ. օգոստոսի 1-ի համեմատ աճել են 10.3 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ նվազել են 13.5 տոկոսով: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 55.2 տոկոսը, որոնք 2013թ. օգոստոսի 1-ի համեմատ աճել են 15.7 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ` 24.4 տոկոսով:
2014թ. օգոստոսի 1-ի  դրությամբ ներգրավված ավանդները կազմել են 67684.9 մլն դրամ, 2013թ. օգոստոսի 1-ի համեմատ աճելով 32.8 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ՝ 23.7 տոկոսով:
Ավանդների ընդհանուր ծավալում 75.4 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 17.9 տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 6.7 տոկոսը` նպատակային ավանդները:

Երեկշաբթի 05 Օգոստոս 2014

ԼՂՀ ՀԱՑԱՀԱՏԻԿԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ) ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔԻ ԸՆԹԱՑՔԸ 2014Թ

Հանրապետությունում 2014թ. օգոստոսի 4-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հնձվել է 49336.3  հա ցանքատարածություն, փաստացի հավաքված բերքը կազմել է 501846.0  ցենտներ, միջին բերքատվությունը` 10.2 ց/հա:
Ըստ շրջանների կատարված բերքահավաքը հետևյալն է`  Ասկերանի շրջանում  հնձվել է  8670.3  հեկտար,  կալսվել` 123549.6 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 14.2 ց,   Հադրութի շրջանում  հնձվել է  8374.5 հեկտար, կալսվել` 74865.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը` 8.9 ց, Մարտակերտի  շրջանում  հնձվել է  3142.8 հեկտար,  կալսվել` 32189.1  ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 10.2 ց,   Մարտունու շրջանում  հնձվել է  12185.3 հեկտար,  կալսվել`  95144.3 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 7.8 ց, Շահումյանի շրջանում հնձվել է  108.4  հեկտար,  կալսվել` 941.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 8.7 ց, Շուշիի շրջանում` հնձվել է  111.0 հեկտար,  կալսվել` 1749.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 15.8 ց Քաշաթաղի շրջանում  հնձվել է  16744.0 հեկտար,  կալսվել` 173408.0  ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 10.4 ց:

Երեկշաբթի 08 Հուլիս 2014

Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների մասին

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2014թ. հուլիսի 1-ի  դրությամբ տրամադրված վարկերը կազմել են 75338.6 մլն դրամ, որոնք 2013թ. հուլիսի 1-ի համեմատ նվազել են 4.6 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ աճել են 0.8 տոկոսով: Վարկերի 1.3 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը, որոնք 2013թ. հուլիսի 1-ի համեմատ աճել են 14.5 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ՝ 59.8 տոկոսով: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 53.8 տոկոսը, որոնք 2013թ. հուլիսի 1-ի համեմատ նվազել են 7.9 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ աճել են 0.9 տոկոսով:
2014թ. հուլիսի 1-ի  դրությամբ ներգրավված ավանդները կազմել են 54343.4 մլն դրամ, 2013թ. հուլիսի 1-ի համեմատ աճելով 6.4 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ նվազել են 1.8 տոկոսով:
Ավանդների ընդհանուր ծավալում 68.5 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 23.2 տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 8.3 տոկոսը` նպատակային ավանդները:
 

Ուրբաթ 25 Ապրիլ 2014

Գարնանացանի ընթացքը հանրապետությունում

Հանրապետությունում 2014թ. ապրիլի 22-ի դրությամբ,  օպերատիվ տվյալներով, կատարվել  է  9018.6 հա գարնանացան` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 7246.1 հա-ի փոխարեն:

Ըստ շրջանների գարնանացանը կատարվել  է. Ասկերանի շրջանում` 2282.6 հա, Հադրութի շրջանում`577.3 հա, Մարտակերտի  շրջանում` 844.5 հա, Մարտունու  շրջանում` 1613.7 հա , Շահումյանի շրջանում` 19.3 հա, Շուշիի շրջանում` 29.8 հա և  Քաշաթաղի շրջանում` 3651.4 հա:
Կատարված  գարնանացանի 4482.6 հա-ը կազմել են հացահատիկային մշակաբույսերի, 2361.2 հա` եգիպտացորենի, 90.1հա`հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի, 577.8 հա` կարտոֆիլի,  323.5 հա` բանջարեղենի, 22.9 հա` բոստան- պարենային մշակաբույսերի,375.3 հա` տեխնիկական  և 785.2 հա` կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները:

Երեկշաբթի 08 Ապրիլ 2014

Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների մասին

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2014թ. ապրիլի 1-ի  դրությամբ տրամադրված վարկերը կազմել են 75840.6մլն դրամ, որոնք 2013թ. ապրիլի 1-ի համեմատ նվազել են 3.1 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ նվազել են 2.8 տոկոսով: Վարկերի 1.2 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 53.5 տոկոսը, որոնք 2013թ. ապրիլի 1-ի համեմատ նվազել են 3.0 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ՝ 1.6 տոկոսով:
2014թ. ապրիլի 1-ի  դրությամբ ներգրավված ավանդները կազմել են 56637.1մլն դրամ, 2013թ. ապրիլի 1-ի համեմատ աճելով 10.9 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ՝ 2.8 տոկոսով:
Ավանդների ընդհանուր ծավալում 74.5 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 17.7 տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 7.8 տոկոսը` նպատակային ավանդները:

Հիգշաբթի 03 Ապրիլ 2014

Գարնանացանի ընթացքը հանրապետությունում

Հանրապետությունում 2014թ. մարտի 31-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, կատարվել է 4832.0 հա գարնանացան` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 2329.2 հա-ի փոխարեն:


Ըստ շրջանների գարնանացանը կատարվել է. Ասկերանի շրջանում` 646.1 հա, Հադրութի շրջանում`131.0 հա, Մարտակերտի շրջանում` 164.5 հա, Մարտունու շրջանում` 843.9 հա , Շահումյանի շրջանում` 2.5 հա, Շուշիի շրջանում` 15.0 հա և Քաշաթաղի շրջանում` 3029.0 հա:

Կատարված գարնանացանի 3423.2 հա-ը կազմել են հացահատիկային մշակաբույսերի, 25.0 հա` եգիպտացորենի, 50.5հա`հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի, 344.3 հա` կարտոֆիլի, 207.6 հա` բանջարեղենի, 112.3 հա` տեխնիկական և 669.1 հա` կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները:

Ուրբաթ 28 Մարտ 2014

Գարնանացանի ընթացքը հանրապետությունում
Հանրապետությունում 2014թ. մարտի 24-ի դրությամբ,  օպերատիվ տվյալներով, կատարվել  է  4493.6 հա գարնանացան` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 1344.1 հա-ի փոխարեն:
 
Ըստ շրջանների գարնանացանը կատարվել  է. Ասկերանի շրջանում` 500.2 հա, Հադրութի շրջանում`120.0 հա, Մարտակերտի  շրջանում` 101.5 հա, Մարտունու  շրջանում` 763.3 հա , Շահումյանի շրջանում` 2.5 հա, Շուշիի շրջանում` 1.0 հա և  Քաշաթաղի շրջանում` 3005.1 հա:
 
Կատարված  գարնանացանի 3254.0 հա-ը կազմել են հացահատիկային (ներառյալ եգիպտացորեն) մշակաբույսերի, 50.0հա`հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի, 244.7 հա` կարտոֆիլի,  188.3 հա` բանջարեղենի, 112.3 հա` տեխնիկական  և 644.3 հա` կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները:Էջ 1 / 2
<< Առաջին < Նախորդ 1 2 Հաջորդ > Վերջին >>