ՀայերենРусскийEnglish


Հոկտեմբեր 2014

Երեկշաբթի 28 Հոկտեմբեր 2014

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՇՆԱՆԱՑԱՆԻ ՀԵՐԿԻ ԵՎ ՑԱՆՔՍԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ

2014թ. հոկտեմբերի 27-ի դրությամբ,  օպերատիվ տվյալներով, հանրապետությունում աշնանացանի համար կատարվել է  22725.9 հա հերկ, որից ցանվել է  հատիկ` 4357.9 հա (19.2 տոկոսը),  որոնք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի համեմատությամբ նվազել են համապատասխանաբար` 23.4  և  31.8 տոկոսով:
Ըստ շրջանների կատարված աշնանացանի  աշխատանքների նկարագիրը հետևյալն  է.
Ասկերանի շրջանում կատարվել է  5808.3  հա հերկ  և  987.1  հա ցանք, Հադրութի   շրջանում` 2670.0 հա հերկ և 500.0 հա ցանք, Մարտակերտի շրջանում` 2120.4 հա  հերկ և 607.0 հա ցանք, Մարտունու շրջանում ` 6575.2  հա հերկ և 810.8 հա ցանք, Շահումյանի  շրջանում` 22.0  հա հերկ,   Շուշիի շրջանում` 104.0 հա հերկ և 65.0 հա ցանք,   Քաշաթաղի շրջանում` 5426.0 հա հերկ և  1388.0 հա ցանք:
ԼՂՀ ՀԱՑԱՀԱՏԻԿԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ) ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔԻ ԸՆԹԱՑՔԸ 2014Թ

Հանրապետությունում 2014թ. հոկտեմբերի 27-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հնձվել է  52355.2  հա ցանքատարածություն, փաստացի հավաքված բերքը կազմել է 547956.7  ցենտներ, մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը` 10.5 ց:
Ըստ շրջանների կատարված բերքահավաքը հետևյալն է`  Ասկերանի շրջանում  հնձվել է  10409.2  հեկտար,  կալսվել` 153273.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 14.7 ց,   Հադրութի շրջանում  հնձվել է  8474.5 հեկտար, կալսվել` 78365.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը` 9.2 ց, Մարտակերտի  շրջանում  հնձվել է  3869.6 հեկտար,  կալսվել` 39557.6  ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 10.2 ց,   Մարտունու շրջանում  հնձվել է  12423.2 հեկտար,  կալսվել`  97872.1 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 7.9 ց, Շահումյանի շրջանում հնձվել է  131.7  հեկտար,  կալսվել` 1610.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 12.2 ց, Շուշիի շրջանում` հնձվել է  156.0 հեկտար,  կալսվել` 2799.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 17.9 ց,  Քաշաթաղի շրջանում  հնձվել է  16891.0 հեկտար,  կալսվել` 174480.0  ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 10.3 ց:

Հիգշաբթի 09 Հոկտեմբեր 2014

ԼՂՀ ՀԱՑԱՀԱՏԻԿԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ) ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔԻ ԸՆԹԱՑՔԸ 2014Թ

Հանրապետությունում 2014թ. հոկտեմբերի 06-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հնձվել է 52014.7  հա ցանքատարածություն, փաստացի հավաքված բերքը կազմել է 543198.2  ցենտներ, մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը` 10.4 ց:
  Ըստ շրջանների կատարված բերքահավաքը հետևյալն է`  Ասկերանի շրջանում  հնձվել է  10279.8  հեկտար,  կալսվել` 151392.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 14.7 ց,   Հադրութի շրջանում  հնձվել է  8474.5 հեկտար, կալսվել` 78365.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը` 9.2 ց, Մարտակերտի  շրջանում  հնձվել է  3756.6 հեկտար,  կալսվել` 38521.1  ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 10.3 ց,   Մարտունու շրջանում  հնձվել է  12400.4 հեկտար,  կալսվել`  97746.1 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 7.9 ց, Շահումյանի շրջանում հնձվել է  123.4  հեկտար,  կալսվել` 1325.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 10.7 ց, Շուշիի շրջանում` հնձվել է  121.0 հեկտար,  կալսվել` 1899.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 15.7 ց,  Քաշաթաղի շրջանում  հնձվել է  16859.0 հեկտար,  կալսվել` 173950.0  ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 10.3 ց:

 

Երեկշաբթի 07 Հոկտեմբեր 2014

ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2014Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ

  (%) 

հուն

  վարը

 

 փե

տըր

վարը

մար

 տը

ապ

րիլը

մայ

իսը

հուն

իսը

հուլ

իսը

օգոս-

տոսը

սեպ-

տեմ-

բերը

սեպտեմբերը

հուն

վար-

սեպտեմ

բերը

2013թ.

հուն

վար-

սեպտեմ

բերի

 նկատ

մամբ

նախորդ ամսվա նկատմամբ

2013թ.

դեկտեմ

բերի

նկատ

մամբ

2013թ.

սեպտեմ-

բերի

նկատ

մամբ

2010թ.

նկատ

մամբ

Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը 102.2 99.7 99.9 100.4 99.6 99.4
99.1
99.9 100.6 100.7
103.4 125.4 104.9
   այդ թվում`


   Սպառման ապրանքներ 103.1 99.5
99.8
100.5
99.5
99.1
98.6
99.7 100.6 100.3
104.1
125.4
105.1
Պարենային ապրանքներ 104.1
99.2
99.6
100.5
99.1
98.7
97.9
99.7 100.7 99.5
104.1
125.8
105.2
Ոգելից խմիչք, ծխախոտ 102.8
101.4
100.1
100.5
100.1
100.0
100.0
100.0 100.0 105.1
106.7
120.2
106.8
Ոչ պարենային ապրանքներ 99.9
100.0
100.3
100.1
100.3
99.9
100.3
99.8 100.6 101.2
103.4
126.2
104.5
Ծառայություւներ 100.2
100.0
100.2
100.1
99.9
100.2
100.3
100.5 100.4 101.7
101.9
125.4
104.2

Սպառողական գներ:  2014թ. սեպտեմբերին 2014թ. օգոստոսի համեմատ ԼՂՀ սպառողական

շուկայում արձանագրվել է 0.6 տոկոս գնաճ: Նշված ժամանակահատվածում պարենային ապրանքների

(ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) գներն աճել են 0.7 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների գները՝

0.6 տոկոսով, իսկ ծառայությունների սակագները աճել են 0.4 տոկոսով:

gner_september.jpg

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2014թ. սեպտեմբերին 2013թ. դեկտեմբերի

համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում՝ 101.2 տոկոս, Ասկերանում՝ 99.1 տոկոս, Հադրութում՝

100.5 տոկոս, Մարտունիում, Մարտակերտում և Շուշիում՝ 100.4 տոկոս,  Բերձորում՝ 99.8 տոկոս:
2014թ. սեպտեմբերին 2013թ. սեպտեմբերի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է

103.4 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝

104.3 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 103.4 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը

101.9 տոկոս:
Սպառողական գների ինդեքսը 2014 թվականի սեպտեմբերին 2010 թվականի համեմատ կազմել է

125.4 տոկոս:
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ (ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ) ՎԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2014թ. հոկտեմբերի 1-ի  դրությամբ տրամադրված վարկերը կազմել են 76710.4 մլն դրամ, որոնք 2013թ. հոկտեմբերի 1-ի համեմատ նվազել են 1.7 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ  աճել 1.0 տոկոսով: Վարկերի 1.2 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը, որոնք 2013թ. հոկտեմբերի 1-ի համեմատ նվազել են 20.5 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ՝ 4.8 տոկոսով: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 54.5 տոկոսը, որոնք 2013թ. հոկտեմբերի 1-ի համեմատ նվազել են 5.1 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ աճել են 0.3 տոկոսով:
2014թ. հոկտեմբերի 1-ի  դրությամբ ներգրավված ավանդները կազմել են 54036.3մլն դրամ, 2013թ. հոկտեմբերի 1-ի համեմատ աճելով 6.5 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ նվազելով 0.8 տոկոսով:
Ավանդների ընդհանուր ծավալում 72.1 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 19.4 տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 8.5 տոկոսը` նպատակային ավանդները: